تحلیف کارآموزان وکالت مورخ ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۵

برنامه مراسم تحلیف کارآموزان وکالت مورخ ۱۴ آذرماه ۱۳۹۵  به همراه اسامی افرادیکه باید در این مراسم حضور یابند به شرح ادامه مطلب می باشد.   آغاز مراسم ساعت ۷:۳۰ سخنرانی جناب آقای مومنی ریاست محترم مرکز مراسم ادای سوگند اعطای پروانه وکالت پاسخگویی به سئوالات توسط مسئول واحد وکلا مرکز همراه داشتن عکس ۴*۳ […]

تحلیف کارآموزان وکالت مورخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۵

برنامه مراسم تحلیف کارآموزان وکالت مورخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۵  به همراه اسامی افرادیکه باید در این مراسم حضور یابند به شرح ادامه مطلب می باشد.   آغاز مراسم ساعت ۷:۳۰ سخنرانی جناب آقای مومنی ریاست محترم مرکز مراسم ادای سوگند اعطای پروانه وکالت پاسخگویی به سئوالات توسط مسئول واحد وکلا مرکز همراه داشتن عکس […]

تحلیف کارآموزان وکالت مورخ ۲ اسفندماه ۱۳۹۴

برنامه مراسم تحلیف کارآموزان وکالت مورخ ۲ اسفندماه ۱۳۹۴ به همراه اسامی افرادیکه باید در این مراسم حضور یابند به شرح ادامه مطلب می باشد. آغاز مراسم ساعت ۷:۳۰ سخنرانی جناب آقای مومنی ریاست محترم مرکز مراسم ادای سوگند اعطای پروانه وکالت پاسخگویی به سئوالات توسط مسئول واحد وکلا مرکز همراه داشتن عکس ۴*۳ زمینه […]

تحلیف کارآموزان وکالت مورخ ۱۱ خردادماه ۱۳۹۴

برنامه مراسم تحلیف کارآموزان وکالت مورخ ۱۱ خردادماه ۱۳۹۴ به همراه اسامی افرادیکه باید در این مراسم حضور یابند به شرح ادامه مطلب می باشد آغاز مراسم ساعت ۷:۳۰ سخنرانی جناب آقای مومنی ریاست محترم مرکز مراسم ادای سوگند اعطای پروانه وکالت پاسخگویی به سئوالات توسط مسئول واحد وکلا مرکز همراه داشتن عکس ۴*۳ زمینه […]

تحلیف کارآموزان وکالت مورخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۳

برنامه مراسم تحلیف کارآموزان وکالت مورخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۳ به همراه اسامی افرادیکه باید در این مراسم حضور یابند به شرح ادامه مطلب می باشد آغاز مراسم ساعت ۷:۳۰ سخنرانی جناب آقای مومنی ریاست محترم مرکز مراسم ادای سوگند اعطای پروانه وکالت پاسخگویی به سئوالات توسط مسئول واحد وکلا مرکز همراه داشتن عکس ۴*۳ زمینه […]

تحلیف کارآموزان وکالت مورخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۳

برنامه مراسم تحلیف کارآموزان وکالت مورخ  ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۳ به همراه اسامی افرادیکه باید در این مراسم حضور یابند به شرح ادامه مطلب می باشد آغاز مراسم ساعت ۷:۳۰ سخنرانی جناب آقای مومنی ریاست محترم مرکز مراسم ادای سوگند اعطای پروانه وکالت پاسخگویی به سئوالات توسط مسئول واحد وکلا مرکز همراه داشتن عکس ۴*۳ […]

تحلیف کارآموزان وکالت مورخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۳

برنامه مراسم تحلیف کارآموزان وکالت مورخ  ۷ مهر ماه ۱۳۹۳ به همراه اسامی افرادیکه باید در این مراسم حضور یابند به شرح ادامه مطلب می باشد آغاز مراسم ساعت ۷:۳۰ سخنرانی جناب آقای مومنی ریاست محترم مرکز مراسم ادای سوگند اعطای پروانه وکالت پاسخگویی به سئوالات توسط مسئول واحد وکلا مرکز همراه داشتن عکس ۴*۳ زمینه روشن […]

تحلیف کارآموزان وکالت ۴ تیر ماه ۹۳

برنامه مراسم تحلیف کارآموزان وکالت مورخ  ۴ تیر ماه ماه ۱۳۹۳ به همراه اسامی افرادیکه باید در این مراسم حضور یابند به شرح ادامه مطلب می باشد آغاز مراسم ساعت ۷:۳۰ سخنرانی جناب آقای مومنی ریاست محترم مرکز مراسم ادای سوگند اعطای پروانه وکالت پاسخگویی به سئوالات توسط مسئول واحد وکلا مرکز همراه داشتن عکس ۴*۳ زمینه […]

تحلیف کارآموزان وکالت ۲۰ خرداد ماه ۹۳

برنامه مراسم تحلیف کارآموزان وکالت مورخ  ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۳ به همراه اسامی افرادیکه باید در این مراسم حضور یابند به شرح ادامه مطلب می باشد آغاز مراسم ساعت ۷:۳۰ سخنرانی جناب آقای مومنی ریاست محترم مرکز مراسم ادای سوگند اعطای پروانه وکالت پاسخگویی به سئوالات توسط مسئول واحد وکلا مرکز همراه داشتن عکس ۴*۳ […]

تحلیف کارآموزان وکالت ۸ اردیبهشت ماه ۹۳

برنامه مراسم تحلیف کارآموزان وکالت مورخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ به همراه اسامی افرادیکه باید در این مراسم حضور یابند به شرح ادامه مطلب می باشد آغاز مراسم ساعت ۷:۳۰ سخنرانی جناب آقای مومنی ریاست محترم مرکز مراسم ادای سوگند اعطای پروانه وکالت پاسخگویی به سئوالات توسط مسئول واحد وکلا مرکز همراه داشتن عکس ۴*۳ […]

تحلیف کارآموزان وکالت ۱۸ اسفندماه ۹۲

رنامه مراسم تحلیف کارآموزان وکالت مورخ ۱۸ اسفندماه۱۳۹۲ به همراه اسامی افرادیکه باید در این مراسم حضور یابند به شرح ادامه مطلب می باشد. آغاز مراسم ساعت ۷:۳۰ سخنرانی جناب آقای مومنی ریاست محترم مرکز مراسم ادای سوگند اعطای پروانه وکالت پاسخگویی به سئوالات توسط مسئول واحد وکلا مرکز همراه داشتن عکس ۴*۳ زمینه روشن […]

تحلیف کارآموزان وکالت ۱۵ بهمن ماه ۹۲

برنامه مراسم تحلیف کارآموزان وکالت مورخ ۱۵ بهمن ماه۱۳۹۲ به همراه اسامی افرادیکه باید در این مراسم حضور یابند به شرح ادامه مطلب می باشد آغاز مراسم ساعت ۷:۳۰ سخنرانی جناب آقای مومنی ریاست محترم مرکز مراسم ادای سوگند اعطای پروانه وکالت پاسخگویی به سئوالات توسط مسئول واحد وکلا مرکز همراه داشتن عکس ۴*۳ زمینه […]