عرض تسلیت

همکار گرامی

سرکار خانم عزتی عارف

خبردرگذشت پدر گرامیتان  ،ما را اندوهگین ساخت.مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای بازماندگان صبر و برای آن مرحوم طلب آمرزش و مغفرت را از خداوند متعال خواهانم.

حوزه ریاست

مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی

 استان همدان

.