اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور

متن نامه واصله از سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل میباشد :
 
با عنایت به اندک زمان باقیمانده مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل جهت عملکرد سال ۱۳۹۵، از آن جایی که برخی از وکلاء و کارشناسان محترم قوه قضائیه مشمول ماده ۳ آئین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۹۴ به شماره ۴۶۳۷۸/۳۹۴۹/۲۰۰ مورخ ۱۸/۳/۹۵ به شرح ذیل، صرفا می بایست یک ثبت نام در نظام مالیاتی انجام دهند:
 
۱) وفق تبصره ۱ چنانچه صاحبان مشاغل موضوع آئین نامه فوق بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنابر اعلام مودی یکی از این محل ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب مودی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود.
 
۲) وفق تبصره ۲ چنانچه صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه مذکور در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت های شغلی محل مذکور می باشند. 
 
لذا به استناد ماده ۲ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون موصوف به شماره ۲۳۰۷۶۱ مورخ ۴/۱۲/۹۴ این گروه از وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه می بایستی با توجه به حجم فعالیت یکی از گروه های (اول، دوم و سوم) را انتخاب و  بر اساس آن صرفا نسبت به تسلیم یک اظهارنامه اقدام نمایند. شایسته است دستور فرمائید در این خصوص اطلاع رسانی لازم را نموده است تا وکلاء و کارشناسان محترم قوه قضائیه نسبت به تکمیل و تصحیح اطلاعات مرتبط با پرونده های خود در سامانه ثبت نام براساس آئین نامه های فوق الذکر اقدام تا مانع از بروز مشکلات بعدی در هنگام ارسال اظهارنامه مالیاتی گردد.

.