دوره ضمن خدمت و آموزی با عنوان :آشنایی با جرائم اقتصادی

دوره ضمن خدمت و آموزی با عنوان :آشنایی با جرائم اقتصادی
با حضور دکتر اسداله مسعودی مقام رییس شعبه١۶٨دادگاه تجدیدنظر تهران و استاد دانشگاه
زمان:پنج شنبه ٢آذرماه ساعت١۵
مکان:سالن اجتماعات دادگستری کل استان همدان
حضور کلیه وکلا و کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است
۳۸۳۱۱۳۴۸

.