عرض تسلیت

جناب آقای دکتر علیرضا ترکستانی

ریاست محترم مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی استان همدان

خبردرگذشت مادربزرگ  گرامیتان  ،ما را اندوهگین ساخت.مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای بازماندگان صبر و برای آن مرحومه طلب آمرزش و مغفرت را از خداوند متعال خواهانم.

مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی

 استان همدان

.