دفتر درآمد و هزینه

به اطلاع وکلاء محترم می رساند :

در اجرای بند (ب) از ماده  ۹۵  از قانون مالیاتهای مستقیم  این مرکز نسبت به تهیه و چاپ دفتر درآمد و هزینه اقدام نموده  ، لذا برای استفاده نسبت به تهیه دفتر مذکور اقدام  و سپس برای ممهور نمودن آن به حوزه مالیاتی مربوطه مراجعه فرمائید .

روابط عمومی

مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی

استان همدان

.